Gumnäsin juhlapaikka - Gumnäs festplats

Gumnäsin juhlapaikka on vuokrattavissa Pohjan kirkonkylän kyläyhdistykseltä. Gumnäsissa on upeat puitteet järjestää yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omia tapahtumia tai juhlia. Lisätietoja ja varaukset: Marianne Liitelä, p. 040 580 8755 marianne.l@hotmail.fi.

Tanssilava (n. 200 m2) ja kioskirakennus (n. 40 m2)
Varustustaso: sähkö, kylmä vesi, jääkaappi, liesi&hella, 7 pitkää pöytää + runsaasti penkkejä, lipputanko.

Vuokra: 125 € sisältäen vessan (Bajamaja) tai 40 € ilman vessaa.

Vieressä Gumnäsin uimaranta ja vierasvenelaituri.

* * * * *
Gumnäs festplats kan hyras av Pojo kyrkoby byförening. Festplatsen är ett utmärkt ställe för den som vill ordna egna fester eller tillställningar för föreningar, företag eller privatpersoner. Reservationer och mera info: Marianne Liitelä, tfn 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi.

Danspaviljong (ca 200 m2) och kiosk (ca 40 m2)
Utrustning: el, kallt vatten, kylskåp, spis&ugn, 7 långbord + rikligt med bänkar, flaggstång.

Hyra: 125 € med toalett (Bajamaja) eller 40 € utan toalett.

Nära Gumnäs simstrand och gästbrygga.


Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen hallitus tiedottaa / Pojo kyrkoby byförenings styrelse meddelar 22.6.2017:

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys on kesäkuussa aloittanut neuvottelut kaupungin kanssa Gumnäsin juhlapaikan tulevaisuudesta. Keskusteluyhteys on erinomainen ja kyläyhdistyksen käsityksen mukaan osapuolten välillä on luottamus ja molemmat pyrkivät samaan päämäärään: Gumnäsin juhlapaikan kehittäminen ja säilyminen kyläläisten käytössä. Neuvottelut ovat alussa ja aika näyttää, millaiseen lopputulokseen päästään. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui 21.6. ja välittää hallituksessa tehdyn ehdotuksensa kaupungille.

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys näkee Gumnäsin juhlapaikassa paljon mahdollisuuksia. Kyläyhdistys tulee avaamaan keskustelun myös muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa yhteistyön mahdollisuuksista – projekti voisi olla hieno askel kohti entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Kyläyhdistyksen hallitus haluaa myös korostaa, että kyläyhdistys noudattaa tässäkin asiassa yhdistyksen sääntöjä, hyvää toiminta tapaa ja toimii koko jäsenistön etuaajatellen.

Viimeaikaiset tapahtumat Gumnäsin juhlapaikalla, mm. sen ”valtaus”, ovat herättäneet mediassa paljon huomiota. Haluamme tässä yhteydessä korostaa, ettei kyläyhdistys ole millään lailla osapuolena niissä tapahtumissa.

Pohjan kirkonkylänkyläyhdistyksen säännöt, kohta 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään palveluiden säilymistä alueella, kylän vakinaisen ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistys järjestää kokouksia, kursseja sekä harrastus-, huvi- ja kulttuuritilaisuuksia. ”

Pohjan kirkonkylänkylän kyhdistyksen hallitus

* * * *

Pojo kyrkoby byförening har i början av juni inlett förhandlingar med staden om Gumnäs festplats framtid. Diskussionsklimatet är utmärkt och enligt vår uppfattning har parterna fullt förtroende för varandra och strävar mot samma mål, dvs. att utveckla Gumnäs festplats och bibehålla den i bybornas användning. Förhandlingarna har nyligen inletts och framtiden får utvisa vart de leder. Styrelsen sammanträdde 21.6 och styrelsens förslag tillställs staden.

Pojo kyrkoby byförening ser stora möjligheter med Gumnäs festplats. Föreningen kommer också att föra diskussioner med andra lokala föreningar och aktörer för att utreda möjligheterna till samarbete. Projektet kanske är en väg till ett ännu närmare samarbete.

Föreningens styrelse vill betona att vi också i det här ärendet följer föreningens stadgar och god sed och verkar med i enlighet med medlemmarnas intressen.

Det som på sistone hänt på Gumnäs festplats, bl.a. ”ockuperingen” av festplatsen, har väckt uppmärksamhet i media. Vi vill i det här sammanhanget betona, att byföreningen inte på något sätt varit delaktig i de händelserna.

Pojo kyrkoby byförenings stadgar, punkt 2. Syfte och verksamhetsformer stipulerar:
” Föreningens syfte är att befrämja byns invånares samarbete, självständiga initiativförmåga och byns livskraft samt bevaka dess invånares allmänna och gemensamma intressen. Vidare strävar föreningen efter att befrämja byns invånares allmänna och gemensamma utkomstmöjligheter, bevara servicen i verksamhetsområdet, befrämja byns stadigvarande invånares och fritidsboendes trivsel, fritidssysselsättnings- och kulturverksamhet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att delta i byns planering och sträva efter att påverka beslutsfattandet i olika organisationer. Föreningen kommer med initiativ och propåer, avger utlåtanden
till myndigheter och andra föreningar, idkar informationsverksamhet samt deltar i planeringen och förverkligandet av byutvecklande. Föreningen ordnar möten, kurser och fritids-, nöjes- och kulturtillställningar.”

Pojo kyrkoby byförenings styrelse

POHJAN KIRKONKYLÄN OMA ESITE
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys on julkaissut esitteen Pohjan kirkonkylästä. Esitteestä löytyy historiaa, kirkonkylän kartta nähtävyyksineen sekä yhteystiedot lähialueen majoitus- ja ruokapaikkoihin sekä muihin aktiviteetteja tarjoaviin yrityksiin. Esite on saataville suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esitettä voi tiedustella Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksestä, Marianne Liitelä, marianne.l(at)hotmail.fi, p. 040 580 8755.
Pohjan_kirkonkylan_esite_pieni.jpg

BROSCHYR OM POJO KYRKOBY
Pojo kyrkoby byförening rf har publiserat en broschyr över Pojo kyrkoby. Broschyren berättar om vår historia och sevärdheter. I broschyren ingår en karta med kontaktuppgifter till inkvarterings- och matställen och företag i närområdet som bjuder på olika aktiviteter. Broschyren finns på finska, svenska och engelska.

Broschyren kan beställas av Pojo kyrkoby byförening rf, Marianne Liitelä, marianne.l(at)hotmail.fi, t. 040 580 8755.