Syyskokous / Höstmöte 24.11.2021

Syyskokous 24.11. klo 18 Pohjan kirjastolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat. Tervetuloa!

* * * *
Höstmöte 24.11. kl. 18 i Pojo binliotek.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!


Kevätkokous / Vårmöte 25.5.2021

Kevätkokous ti 25.5. klo 18 Pohjan kirjastolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!

* * * *
Vårmöte ti 25.5. kl. 18 i Pojo bibliotek.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!

Syyskokous / Höstmöte 24.11.2020

Syyskokous 24.11. klo 18 Pohjan kirjastolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat. Tervetuloa!

* * * *
Höstmöte 24.11 kl. 18 i Pojo bibliotek.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!


Kevätkokous / Vårmöte 8.6.2020


Kevätkokous ma 8.6. klo 18 Pohjan kirjastolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.Tervetuloa!

* * * *
Vårmöte må 8.6 kl. 18 i Pojo bibliotek.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna!

Syyskokous / Höstmöte 6.11.2019

Syyskokous ke 6.11. klo 18 Pohjan kirjastolla

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Ennen varsinaista kokousta käymme läpi kylää koskevia ajankohtaisia asioita. Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen nimeämä Vuoden kyläläinen 2019. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

* * * *
Höstmöte on 6.11 kl. 18 i Pojo bibliotek

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplan och budget för år 2020 och val av ordförande och styrelse. Före det egentliga mötet kommer vi att gå igenom aktuella saker i byn. Efter mötet avslöjar vi styrelsens utnämning av Årets Pojobo 2019. Kaffeservering. Välkomna!

Kevätkokous / Vårmöte 10.4.2019

Kevätkokous pidetään 10.4.2019 klo 18.00 Pohjan kirjastossa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg tulee kertomaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta Raaseporissa ja erityisesti Pohjan osalta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Vårmöte 10.4.2019 kl. 18.00 i biblioteket. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före det egentliga möter berättar social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg om framtidsutsikterna för social- och hälsovården i Raseborg i allmänhet och i Pojo i synnerhet.
Kaffeservering. Välkomna!


Syyskokous / Höstmöte 7.11.2018

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua katsomme 1950-luvulla tehdyn filmin Pohjasta. Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen nimeämä Vuoden kyläläinen 2018.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplanen, budgeten för år 2019 och val av ordförande och medlemmar till styrelsen. Före det egentliga mötet tittar vi på en film om Pojo, gjord på 1950-talet. Efter mötet kungörs styrelsens vale av Årets bybo 2018.
Kaffeservering. Välkomna!

Kevätkokous / Vårmöte 11.4.2018

Kevätkokous 11.4.2018 klo 18 Stämbackenilla

Vårmötet 11.4.2018 kl. 18 i Stämbacken


Syyskokous / Höstmöte 15.11.2017

SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE 15.11.2017 klo/kl. 18.00 5.11.2017 klo/kl. 18.00
Pohjan kirjastossa / i Pojo bibliotek

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat.

Raaseporin uusi kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist on kutsuttu esittäytymään ja kertomaan
ajankohtaisia asioita ennen varsinaisen kokouksen alkua.

Kokouksen jälkeen julkistetaan hallituksen nimeämä Vuoden kyläläinen 2017.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
* * *

Vi behandlar stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsplan, budget för år 2018 och val av ordförande och medlemmar i styrelsen.

Vår nya stadsdirektör Ragnar Lundqvist har vidtalats för att före det egentliga mötet redogöra för sin syn på aktuella frågor.

Efter mötet utnämns Årets bybo 2017 utsedd av styrelsen.

Kaffeservering. Välkommen!

Kevätkokous / Vårmöte 4.4.2017

Kevätkokous 4.4.2017 klo 18 Pohjan kirjastossa
Vårmötet 4.4.2017 kl. 18 i biblioteket i Pojo kyrkoby

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen varsinaista kokousta kehittämispäällikkö Fredrika Åkerö tulle kertomaan kaupungin kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Vid mötet behandlas stadgeenliga till vårmötet hörande ärenden. Vid sammanträdandet kommer utvecklingschef Fredrika Åkerö och berättar om utmaningarna och möjligheterna gällande stadens utveckling.

Kahvitarjoilu!Tervetuloa! / Kaffeservering! Välkomna!

Syyskokous / Höstmöte 16.11.2016

Syyskokous 16.11.2016 klo 18 Pohjan kirjastossa.

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 ja puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat.

Kokouksen aluksi tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon johtaja Jeanette Pajunen ja kaupungin uusi ylilääkäri Sofia Maleike-Ruohola sekä avoimen terveydenhuollon yksikköpäällikkö Susanna Nordström kertomaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja Pohjan terveysvastaanoton tulevaisuudesta.

Julkistetaan Vuoden Kyläläinen 2016!

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

* * * *

Höstmötet 16.11.2016 klo 18.00 i biblioteket i Pojo kyrkoby

Sedvanlig höstmötesförhandlingar med verksamhetsplan och budget för året 2017 och val av ordförande och ledamöter i styrelsen.

I början av mötet kommer social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen tillsammans med stadens nya överläkare Sofia Maleike-Ruohola och enhetschefen för öppna hälsovårdsmottagningen Susanna Nordström att berätta om social- och hälsovårdens och Pojo hälsovårdsmottagnings framtid.


Publiceras Årets Bybo 2016!

Kaffeservering! Välkomna!

Kevätkokous / Vårmöte 12.4.2016

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 12.4.2016 klo 18.

________________________________________________________________________________________________________

Syyskokous / Höstmöte 17.11.2015

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen jäsenet kutsutaan syyskokoukseen Pohjan kirjaston isossa salissa tiistaina marraskuun 17. päivänä 2015 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut. Lisäksi valitaan uudet jäsenet nykyisestä hallituksesta pois jääneiden tilalle vuosille 2016 ja 2017.

Tilaisuuden aluksi kaupunginjohtaja Tom Simola puhuu "Pohjasta ja muista kaupunginosista Raaseporissa vuonna 2020". Ennen varsinaista kokousta julkistetaan yhdistyksen hallituksen nimeämä VUODEN KYLÄLÄINEN 2015!

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

*   *   *   *   *

Pojo kyrkoby byförening rf.s medlemmar kallas till höstmöte i Pojo bibliotek, stora salen, tisdagen den 17 november 2015 kl 18.

Vi mötet behandlas stadgeenliga till höstmötet hörande ärenden. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för året 2016. Dessutom väljs nya medlemmar för åren 2016 - 2017 för dem vars mandatperiod går ut år 2015, och för dem som bett om befrielse.

I höstmötet deltar stadsdirektör Timo Simola och talar om "Pojo och andra kommundelar i Raseborg 2020". Före det egentliga mötet offentliggörs ÅRETS BYBO 2015 utsedd av föreningens styrelse!

Kaffeservering. Välkomna!