Pohjan kirkonkylä on Uudenmaan vuoden kylä 2024 - Pojo kyrkoby är Årets nyländska by 2024

8.3.2024

Uudenmaan Vuoden Kylä 2024 -kilpailussa voittajaksi valikoitui Pohjan kirkonkylä Raaseporista Länsi-Uudeltamaalta.

Valintaraadin perusteluissa painottui kylällä toteutettu kaiken kaikkiaan mittava ja merkityksellinen toiminta. Kylällä panostetaan nuorisoon, ja siellä vallitsee positiivisen kaksikielisyyden ilmapiiri. Kylä tekee tiivistä yhteistyötä Raaseporin kaupungin, muiden kylien sekä kylän yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen aloitteesta Raaseporiin perustettiin kyläfoorumi. Raatilaisilta satoi kiitosta myös kylän aktiiviselle ja monipuoliselle viestinnälle.

”Pohjan kirkonkylän asukkaat, yhdistykset ja yritykset ovat yhdessä tarmolla ja tahdolla rakentaneet kylän sellaiseksi kuin se on tänään: elävän ja eteenpäin katsovan. Sillä on meille valtaisan suuri merkitys, että tällaisen tunnustuksen myöstä osoitetaan, että olemme tehneet hyvää ja esimerkillistä työtä, ei vain oman kylän eteen vaan myös koko Raaseporin”, intoilee kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marianne Liitelä ylpeänä.

Vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä Pohjan kirkonkylä menetti asemansa kuntakeskuksena. Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys on esimerkillisellä tavalla ottanut vetovastuun kylän kehittämisestä ja kyläläisten hyvinvoinnista, ja sinnikkään työn tuloksena noin 1700 asukkaan Pohjan kirkonkylälle on saatu rakennettua vahva kyläidentiteetti.

Valintaraatiin kuului edustajia Uudenmaan liitosta, Uudenmaan Kylät ry:stä ja SILMU-kylistä. Uudenmaan vuoden kylä -kilpailun järjestää Uudenmaan Kylät ry ja SILMU-kylät.


Vinnaren i tävlingen Årets nyländska by är Pojo kyrkoby från Raseborg i västra Nyland.

I urvalsjuryns motiveringar lades vikt vid den ansenliga mängden samt betydelsefulla verksamheten som idkats i byn. I byn satsar man på ungdomen och atmosfären präglas av en positiv tvåspråkighet. Byn arbetar i nära samarbete med Raseborg stad, andra byar samt byns övriga föreningar, företag och andra som verkar inom området. Pojo kyrkoby byförening gjorde initiativet som ledde till att ett byaforum grundades i Raseborg. Juryn gav också beröm åt byns aktiva och mångsidiga informationsverksamhet.

”Pojo kyrkobys invånare, föreningar samt företag har tillsammans med idog verksamhet och vilja byggt upp byn till vad den är idag:  en levande och framåtriktad by. Den här utmärkelsen betyder väldigt mycket för oss eftersom den påvisar att vi har arbetat på ett föredömligt sätt. Inte bara för den egna byn utan för hela Raseborg”, säger byföreningens ordförande Marianne Liitelä entusiastiskt med stolthet i rösten.

I och med kommunfusionen år 2009 förlorade Pojo kyrkoby sin position som kommuncentrum. Pojo kyrkoby byförening har på ett föredömligt sätt varit den drivande kraften i utvecklandet av byn och bybornas välfärd. Som ett resultat av den ihärdiga verksamheten har Pojo kyrkoby med sina cirka 1700 invånare idag en stark byaidentitet.

I urvalsjuryn fanns representanter för Nylands förbund, Nylands Byar rf och SILMU-byar. Tävlingen Årets nyländska by arrangeras av Nylands Byar rf och SILMU-byar.