Jäsenet - Medlemmar

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä ne yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat tai alueella muutoin toimivat yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen yhdistys- tai yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä ne rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla on kotipaikka yhdistyksen toiminta-alueella, ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. 

Personer som är bosatta eller bor deltid inom tidigare Pojo kommuns område kan ansluta sig som medlemmar i föreningen. Registrerade föreningar, stiftelser samt andra samfund med hemort inom byföreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar i föreningen om man omfattar föreningens verksamhets idé.

Jäsenmaksut 2024
- Henkilöjäsen: 20 € / vuosi 
- Koululaiset, opiskelijat ja työttömät: 10 € / vuosi 
- Yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt: 50 € / vuosi

Medlemsavgifterna 2024
- Personmedlemmar: 20 € / år
- Skolelever, studerande och arbetslösa personmedlemmar: 10 € / år
- Föreningar, företag och samfund: 50 € / år

Liity jäseneksi - Bli medlem:

Tietosuoja-asetus

Uusi tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen ja se sääntelee henkilötietojen käsittelyä kaikissa EU-maissa. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa. Ihmiset voivat entistä paremmin hallita omien henkilötietojensa käsittelyä, ja samat tietosuojaoikeudet kuuluvat kaikille EU:n asukkaille. Lisätietoja asetuksesta löytyy Tietosuojavaltuutetun nettisivuilta.

Tietoa jäsenrekisteristä ja henkilötietojen keräämisestä: https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely
Tietoa yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksista ja oikeudesta hallita henkilötietojaan:  https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys on laatinut jäsenrekisteriin liittyen selosteen käsittelytoimista. Selosteessa kerrotaan mm., mitä tietoja jäsenrekisteriin kootaan, ketkä rekisteristä vastaavat, mihin rekisteriä käytetään ja kuinka tietoja säilytetään. Seloste on nähtävillä tästä. 

* * * *
Dataskyddsförordningen

En ny dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018. Denreglerar användandet av personuppgifter i hela EU-området. Avsikten är att förbättra skyddet av personuppgifterna. Det är lättare att kontrollera de egnapersonuppgifterna. Samma rättigheter ges åt alla medborgare inom EU-området. Närmare uppgifter fås på Dataombudsmannens webbsidor.

Information om medlemsregister och insamlandet av personuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-personuppgifter
Information om privatpersoners dataskyddsrättigheter och rätten att hantera personuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner

Pojo kyrkoby byförening har uppgjort en redogörelse för hanteringen av medlemsregistret. I redogörelsen redogörs bl.a. för hur uppgifterna samlas in, vem som ansvarar för registret, hur registret används
och hur uppgifterna förvaras. Redogörelsen finns här.